Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej "Bilo"

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną funkcjonowania i korzystania z aplikacji mobilnej „Bilo”. („Aplikacja”), określa ogólne zasady świadczenia usług oferowanych lub dostępnych za pośrednictwem Aplikacji, prawa i obowiązki użytkowników Aplikacji oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora Aplikacji.

 

Administratorem, usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji oraz właścicielem wszelkich praw do Aplikacji jest Billennium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-758), ul. Mangalia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000155328, posiadająca NIP: 5252259585, REGON: 015336777, kapitał zakładowy w wysokości 1.425.000 złotych.

 

Warunkiem korzystania z Aplikacji oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług jest uprzednie zapoznanie się przez użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki plików cookies oraz ich akceptacja w całości. Aplikacja oraz wszystkie jej elementy, fragmenty oraz nazwa podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie lub w stosownych przepisach prawa.

 

DEFINICJE

Dane – wszelkie informacje, dane elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, programy, aplikacje, znaki, symbole, wizerunki oraz nagrania, z których składa się Aplikacja, niezależnie od ich formy, charakteru i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone w ramach Aplikacji przez Administratora
Klient – Użytkownik składający Zamówienie na Usługi płatne w ramach Aplikacji
Konto – zbiór danych umieszczonych w ramach Aplikacji, przypisanych do danego Użytkownika, w ramach którego przechowywana jest informacja o Użytkowniku, jego aktywności w ramach Aplikacji, w tym składanych Zamówieniach
Polityka plików cookies – dokument, określający rodzaje plików cookies i zasady ich stosowania przez Administratora w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkowników, stanowiący integralną cześć Regulaminu
Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu
Regulamin – niniejszy regulamin
Umowa – umowa o świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem
Usługa – płatna lub bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji
Usługodawca – Billennium sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-758), ul. Mangalia 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000155328, posiadająca NIP: 5252259585, REGON: 015336777, kapitał zakładowy w wysokości 1.425.000 złotych
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Aplikacji
Zamówienie – zamówienie Usług płatnych w ramach Aplikacji zgodnie z Regulaminem

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Przed założeniem Konta i rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych lub oferowanych za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 2. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie przed zarejestrowaniem się przez Użytkownika w Aplikacji. Po dokonaniu rejestracji, Regulamin jest dostępny dla Użytkownika poprzez Aplikację, po zalogowaniu się przez Użytkownika na jego Konto.
 3. Aplikacja dostępna jest do pobrania, ze źródeł, których aktualna lista znajduje się na strony internetowej Usługodawcy pod adresem: www.bilo.co
 4. Usługodawca nie pobiera opłaty za pobranie i instalację Aplikacji na urządzeniu Użytkownika.
 5. Użytkownikiem Aplikacji może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Usługodawca udostępnia Aplikację do korzystania przez Użytkowników na zasadzie licencji niewyłącznej, obowiązującej przez czas nieokreślony.
 7. Każdy z Użytkowników uprawniony jest do korzystania z Aplikacji wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

II. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przy pomocy urządzenia typu smartfon, tablet, laptop, lub innego podobnego, posiadającego dostęp do sieci Internet i wyposażonego w jeden z poniższych systemów operacyjnych:
  • iOS (wersja 9.x lub nowsze)
  • Android (wersja 4.3 lub nowsze)
 2. Aplikacja funkcjonuje dopiero po jej zainstalowaniu na urządzeniu Użytkownika.
 3. Korzystanie z Aplikacji lub wybranych jej funkcjonalności może być uzależnione od akceptacji plików cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies w ramach Aplikacji określa Polityka plików cookies, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

III. Rejestracja Użytkownika

 1. Skorzystanie z Usług oferowanych lub dostępnych za pośrednictwem Aplikacji wymaga założenia Konta przez Użytkownika.
  Założenia Konta przez Użytkownika następuje poprzez:
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego po uruchomieniu Aplikacji lub na stronie www.bilo.co,
  • wybranie loginu (adres e-mail) i hasła Użytkownika,
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  • zaakceptowanie zasad Polityki Prywatności,
  • zaakceptowanie zasad Polityki plików cookies,
  • podanie innych danych wynikających z zasad funkcjonalności Aplikacji.
 2. Po wypełnieniu formularza i podaniu danych i informacji, o których mowa w ust. 2, w celu założeniu Konta, w celach weryfikacyjnych, na podany przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Po pozytywnej weryfikacji, Użytkownik może logować się na swoje Konto za pomocą wybranego przez siebie podczas rejestracji loginu i hasła. Brak weryfikacji danych w formie i terminie oznaczonym w mailu potwierdzającym uniemożliwia założenie Konta.
 3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane podane w trakcie procesu rejestracji Konta są prawdziwe i kompletne oraz że nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.
 4. Zaleca się, aby Użytkownik zachował wybrane przez siebie w trakcie rejestracji w Aplikacji hasło w ścisłej poufności i nie ujawniał go żadnej osobie trzeciej. W przypadku uzyskania przez Użytkownika podejrzenia, że osoba nieuprawniona uzyskała dostęp do jego Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę oraz zmienić hasło.
 5. Usługodawca zaleca zmianę hasła nie rzadziej niż co 30 dni kalendarzowych.

IV. Zasady korzystania z Usług

 1. W ramach Aplikacji Usługodawca może oferować Usługi.
 2. Korzystanie z Usług jest możliwe na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może dotyczyć Usług bezpłatnych lub Usług płatnych oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy dana Usługa jest płatna, Użytkownik jest o tym fakcie informowany w ramach Aplikacji.
 4. Usługodawca jest uprawniony stosować promocje, zniżki, rabaty na Usługi płatne lub zwolnienia z opłat, na zasadach opisanych w Aplikacji.
 5. W przypadku odpłatności Usługi, Użytkownik jest ponadto informowany w ramach Aplikacji o wysokości opłaty za tę Usługę oraz o wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z jej realizacją, do poniesienia których zobowiązany będzie Użytkownik, a także o sposobie wnoszenia lub pobierania opłaty, przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych, następuje w momencie założenia Konta przez Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega, że w ramach Usług bezpłatnych może być udostępniana tylko część danej zawartości Aplikacji lub tylko wybrane jej funkcjonalności. Uzyskanie pełnego dostępu może wymagać złożenia Zamówienia i dokonania płatności, o czym Użytkownik będzie informowany za pomocą funkcjonalności Aplikacji. O sposobie i zakresie udostępniania zawartości i funkcjonalności Aplikacji w ramach świadczenia Usług bezpłatnych decyduje Usługodawca.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie Usług płatnych następuje poprzez złożenie i opłacenie lub zapewnienie opłacenia przez Klienta Zamówienia na daną Usługę płatną, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie, o którym mowa w ust. 15 poniżej, w przypadku gdy regulamin taki został określony. Opłacenie lub zapewnienie opłacania płatności za Usługę płatną następuje za pomocą środków / mechanizmów przewidzianych w ramach Aplikacji, w przypadku płatności kartą płatniczą po jej rejestracji za pomocą Aplikacji.
 9. Zamówienia składane są z wykorzystaniem dostępnych w ramach Aplikacji elektronicznych formularzy Zamówienia. Klient dokonuje samodzielnej konfiguracji swojego Zamówienia poprzez dokonanie wyboru spośród opcji dostępnych w formularzu Zamówienia.
 10. Do skutecznego wypełnienia formularza Zamówienia niezbędne jest wypełnienie, zgodnie z możliwościami formularza, pól formularza oznaczonych jako pola niezbędne.
 11. Po złożeniu i opłaceniu lub zapewnieniu płatności Zamówienia przez Klienta, system informatyczny Aplikacji uruchamia zamówioną Usługę płatną w ramach Konta tego Klienta w Aplikacji.
 12. W przypadku płatności jednorazowych Zamówienia są realizowane po uzyskania przez Usługodawcę potwierdzenia w płaty w prawidłowej wysokości, a w przypadku płatności okresowych lub gdy tak zostało oznaczone w formularzu Zamówienia - po zarejestrowaniu karty płatniczej zgodnie z wymogami Regulaminu i wymogami Płatnika wybranego przez Użytkownika spośród dostępnych i obsługujących dane Zamówienie.
 13. W przypadku Usług polegających na dostarczeniu lub udostępnieniu Klientowi treści cyfrowych drogą elektroniczną, Klient nie ponosi kosztów dostawy.
 14. Usługodawca może wymagać od Klienta, który uprzednio złożył Zamówienie, potwierdzenia tego Zamówienia, a także przekazania dodatkowych informacji, które są konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia,w tym środkami komunikacji elektronicznej.
 15. Usługodawca zastrzega, że poszczególne Usługi, funkcjonalności oraz moduły dostępne lub oferowane w ramach Aplikacji mogą posiadać odrębne regulaminy, określające szczegółowe zasady ich świadczenia oraz korzystania z nich przez Użytkowników. W takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym w regulaminie odrębnym.
 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Użytkownik zobowiązany jest, przed złożeniem Zamówienia na Usługę / funkcjonalność / moduł, posiadające odrębny regulamin, do zapoznania się z jego treścią i akceptacji jego postanowień w całości.

V. Płatności

 1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłat za Usługi płatne Usługodawca określa w Aplikacji.
 2. Podstawowym sposobem wnoszenia opłaty za Usługi płatne jest obciążanie karty płatniczej Klienta. Klient zobowiązany jest do zapewnienia, aby podana przez niego karta płatnicza umożliwiała dokonanie obciążenia w wysokości opłaty za daną Usługę płatną.
 3. W przypadku gdy dana Usługa ma charakter ciągły i rozliczenia z Usługodawcą następują okresowo, Klient zobowiązany jest do zapewnienia, aby wskazana do rozliczeń karta płatnicza zapewniała możliwość dokonywania obciążeń okresowych przez cały okres realizacji Usługi. Klient może zmienić kartę płatniczą wskazaną do rozliczeń w ramach swojego Konta w trakcie korzystania z Aplikacji.
 4. Usługodawca może dopuszczać inne sposoby dokonywania płatności niż wskazany w ust. 2, o których będzie informować w ramach Aplikacji. W szczególności, Zamówienie może zostać opłacone w drodze przelewu bankowego, jeżeli Usługodawca wskazał w Aplikacji numer rachunku bankowego właściwy do wniesienia opłaty za daną Usługę.
 5. W celu realizacji płatności, Klient może zostać przekierowany na stronę podmiotu trzeciego świadczącego usługi płatnicze, a jego dane osobowe mogą zostać przekazane temu podmiotowi w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności. Dane podmiotu świadczącego usługi płatnicze, do którego ma nastąpić przekazanie danych będą każdorazowo podawane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. W przypadku Usług płatnych, które rozliczane są okresowo, płatności za kolejne okresy rozliczeniowe będą pobierane automatycznie z karty płatniczej Klienta przez podmiot trzeci świadczący usługi płatnicze, wskazany przy realizacji pierwszej płatności. W przypadku zmiany tego podmiotu w trakcie korzystania przez Klienta z Usługi o charakterze ciągłym, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta.
 6. Przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest zapoznać się oraz zaakceptować dokumenty określające zasady świadczenia usług przez podmiot świadczący usługi płatnicze, o ile jest to wymagane w celu skutecznego zrealizowania płatności na rzecz Usługodawcy.
 7. W przypadku Zamówień za płatności jednorazowe wpłata powinna zostać dokonana przez Klienta bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. Brak wpłaty w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia powoduje anulowanie Zamówienia. W takim przypadku Zamówienie uznaje się za niezłożone, a jego treść usuwa się z Aplikacji.Postanowienie znajduje odpowiednie zastosowanie do obowiązku zapewnienia płatności, w tym poprzez rejestracje i utrzymanie właściwej karty płatniczej.
 8. Po uzyskaniu potwierdzenia opłacenia lub zapewnienia opłacenia Zamówienia, Usługodawca, bez zbędnej zwłoki, przesyła Klientowi, dokument umowy o świadczenie Usługi płatnej lub potwierdzenie jej zawarcia, na podany przez Klienta podczas rejestracji adres e-mail.

VI. Procedura zablokowania dostępu

 1. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Aplikacji lub niektórych jej funkcjonalności w przypadku, gdy:
  • Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
  • Konto nie zostało prawidłowo zweryfikowane zgodnie z wymaganiami Regulaminu.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zablokowaniu Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji. Zablokowanie dostępu do całości Aplikacji równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy przez Usługodawcę.
 3. Niezależnie od powyższego Usługodawca może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Usługodawca może odblokować dostęp Użytkownika do Aplikacji lub jego określonych funkcjonalności.
 4. Niezależnie od rozwiązania Umowy w sposób określony w niniejszym rozdziale, Usługodawca jest zobowiązany wykonać Zamówienie, które zostało uprzednio opłacone w prawidłowej wysokości, lub zwrócić Klientowi opłatę w całości lub w części odpowiadającej wartości niezrealizowanej części Usługi.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@bilo.co / wypełniając formularz kontaktowy dostępny w ramach Aplikacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko zgłaszającego, jego adres do korespondencji, nazwę Konta (login), pod którym Użytkownik ten został zarejestrowany w Aplikacji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeśli reklamacja dotyczy konkretnego Zamówienia, należy ponadto podać dane tego Zamówienia.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany przez Użytkownika w ramach jego Konta. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach procesu rejestracji oraz inne dane dotyczące Użytkownika,w posiadanie których Usługodawca może wejść w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji oraz Usług, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest uważana za jego integralną część.

IX. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

 1. Usługodawca informuje Użytkownika, że świadczenie Usług możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Aplikacja jest zainstalowana na urządzeniu Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub zablokowania Użytkownika z przyczyn, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowa o świadczenie Usług płatnych ulega rozwiązaniu z momentem wykonania płatnej Usługi lub w przypadku jej wypowiedzenia, jeśli takie jest prawnie dopuszczalne.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa,ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa Załącznik nr 3 do Regulaminu. Oświadczenie może być złożone w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres e-mail kontakt@bilo.co.
 6. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy i do zablokowania dostępu do Aplikacji, w tym do zablokowania Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie takie wywołuje skutek natychmiastowy.W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie i usunie Konto lub zablokuje dostęp do Aplikacji po bezskutecznym upływie takiego terminu.
 7. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta z Aplikacji wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 8. Rozwiązanie Umowy następuję z zastrzeżeniem praw i roszczeń Stron powstałych lub nabytych w czasie obowiązywania Umowy.

X. Zastrzeżenia prawne

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji, jej elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Aplikacji stanowią wyłączną własność Usługodawcy i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Udostępnienie Aplikacji do korzystania przez Użytkowników, zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania przez Usługodawcę jakichkolwiek praw do Aplikacji lub Danych, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem, w zakresie udzielonej przez Usługodawcę licencji, i na potrzeby własnego użytku.
 3. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy prawa,a w szczególności które destabilizowałyby pracę Aplikacji, utrudniałyby dostęp do Aplikacji lub korzystania z niej. Zabronione jest podejmowanie innych bezprawnych działań na szkodę Usługodawcy lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny w ust. 1-3 powyżej, stanowić będzie naruszenie warunków licencji na korzystanie z Aplikacji i uprawniać Usługodawcę do cofnięcia licencji Użytkownikowi, który dopuścił się naruszenia.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Aplikacja funkcjonowała w sposób ciągły.
 6. Usługodawca zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Aplikacji lub jej elementów. W czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Aplikacji może być wyłączony lub ograniczony.
 7. O przerwach technicznych w działaniu Aplikacji i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Usługodawcę, Usługodawca będzie informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w ramach Aplikacji, ze stosownym wyprzedzeniem. O przerwach technicznych nie planowanych przez Usługodawcę i niezależnych od jego działań, Usługodawca powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może w każdym momencie usunąć założone przez siebie Konto, z zastrzeżeniem skutków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji.Usługodawcy przysługuje ponadto prawo zmiany warunków korzystania z Aplikacji, o których poinformuje Użytkowników w postaci komunikatu dostępnego w Aplikacji lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,pod warunkiem, że zmiana nie naruszy praw nabytych przez Użytkowników.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo zaprzestania świadczenia Usług, za 14-dniowym uprzedzeniem / wypowiedzeniem, przy czym Zamówienia złożone przed zaprzestaniem świadczenia Usług będą wykonane zgodnie z Regulaminem. W przypadku Usług o charakterze ciągłym, będą one świadczone jeszcze przez okres 14 dni od daty powiadomienia Użytkownika / Klienta o zaprzestaniu świadczenia Usług, chyba że Użytkownik / Klient zwolni Usługodawcę z tego obowiązku wcześniej. Opłata pobrana z tytułu świadczenia Usługi płatnej podlega w takim przypadku zwrotowi na rzecz Klienta w części przypadającej na okres niewykorzystany.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, zmiany te wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników w drodze wiadomości przesłanej na Konto Użytkownika w Aplikacji lub poprzez stosowny komunikat w ramach Aplikacji.
 5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany wprowadzane do Regulaminu, powinien wysłać Usługodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres e-mail kontakt@bilo.co. Brak przesłania Usługodawcy powyższego oświadczenia przed wejściem zmian Regulaminu w życie, zostanie uznany za ich akceptację.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU