Regulamin korzystania z modułu "Opłacanie Rachunków"

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z modułu „Opłacanie rachunków” dostępnego w ramach Aplikacji („Moduł”), oraz usług z tym związanych.

 

Korzystanie z Modułu odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Usługodawca został wpisany do rejestru usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i w ramach Modułu świadczy na rzecz Klienta, w charakterze Biura usług płatniczych, usługę przekazu pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199 poz. 1175, z późn. zm.).

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej „Bilo”.

 

DEFINICJE

Rachunek – dokument wystawiony przez Partnera Klienta określający wysokość zobowiązań pieniężnych Klienta w stosunku do Partnera Klienta (w tym Faktura, nota odsetkowa, polecenie przelewu, a także inny dokument, z którego wynika wysokość zobowiązań pieniężnych Klienta wobec Partnera Klienta, w szczególności opłacanych cyklicznie),

 

Faktura – oznaczafakturę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wystawioną Klientowi przez Partnera Klienta z tytułu świadczenia przez Partnera Klienta usług na podstawie umowy zawartej z Klientem,

 

Partner Klienta – oznacza podmiot inny niż Usługodawca, wobec którego istnieje zobowiązanie pieniężne Klienta (np. z tytułu świadczenia usług na rzecz Klienta lub inne),
 

Instytucja Płatnicza – oznacza krajową instytucję płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, świadczącą na rzecz Klienta usługę płatniczą polegająca na transferze środków pieniężnych z karty płatniczej Klienta na rachunek bankowy Usługodawcy na potrzeby realizacji przez Usługodawcę usługi przekazu pieniężnego na rzecz Partnera Klienta w wykonaniu zlecenia płatniczego Klienta,

 

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin,

 

Moduł - oznacza moduł „Opłacanie rachunków” udostępniany przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Aplikacji,

 

W pozostałym zakresie określenia pisane w Regulaminie z dużej litery otrzymują znaczenie takie jak nadane w części „Definicje” Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej „Bilo”.

 

I. Cechy Modułu

 1. Rolą Modułu jest ułatwienie dokonywania przez Klienta rozliczeń z Partnerami Klienta poprzez udostępnienie, za pośrednictwem Aplikacji, możliwości składania przez Klienta zleceń płatniczych dotyczących Rachunków.
 2. Moduł zapewnia następujące funkcjonalności:
  1. przechowywanie Rachunków lub niezbędnych danych z Rachunków wprowadzonych przez Klienta, w ramach Aplikacji,
  2. dokonywanie przez Klienta konfiguracji zleceń płatniczych dotyczących Rachunków płatnych na rzecz Partnera Klienta,
  3. dostęp do usługi płatniczej świadczonej przez Instytucję Płatniczą w zakresie możliwości dokonywania płatności za Rachunki na rzecz Partnerów Klienta.
 3. Korzystanie z Modułu jest możliwe po podjęciu następujących działań ze strony Klienta:
  1. zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu Klienta,
  2. założenie Konta w Aplikacji zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie korzystania z aplikacji mobilnej „Bilo”,
  3. dostarczanie Rachunków lub wprowadzenie niezbędnych danych z Rachunków na Konto Klienta w Aplikacji,
  4. ustalenie w ramach Aplikacji warunków i terminów realizacji zleceń płatniczych, za Rachunki płatne na rzecz Partnerów Klienta, poprzez dokonanie wyboru sposób opcji dostępnych aktualnie w Aplikacji,
  5. udzielenie wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz stosowanie plików cookies,
  6. akceptacja warunków dodatkowych wybranej Instytucji Płatniczej.
 4. Korzystanie z Modułu jest bezpłatne.
 5. Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Modułu może być odpłatne. Wysokość opłat z tytułu korzystania z tych funkcjonalności Modułu i sposób ich wnoszenia określa Usługodawca w ramach Aplikacji.
 6. Realizacja zleceń płatniczych Klienta jest dokonywana przez Usługodawcę, działającego w charakterze Biura usług płatniczych, w formie przekazu pieniężnego środków pochodzących z karty płatniczej Klienta lub z przelewu wykonanego z rachunku bankowego Klienta, przekazanych na rachunek bankowy Usługodawcy w wykonaniu usługi płatniczej świadczonej na rzecz Klienta przez Instytucję Płatniczą.
 7. Po wpłynięciu środków pieniężnych w wymaganej wysokości na rachunek bankowy Usługodawcy, Usługodawca dokonuje przekazu pieniężnego z rachunku bankowego Usługodawcy na rachunek bankowy Partnera Klienta, zgodnie z konfiguracją dokonaną przez Klienta w ramach jego Konta lub danego zlecenia płatniczego. W przypadku niekorzystania przez Klienta z funkcji automatycznej realizacji płatności na rzecz Partnera Klienta w ustalonym z góry terminie, Klient, po zalogowaniu się na swoje Konto w Aplikacji, sam zleca dokonanie tej/tych płatności w terminie przez siebie wybranym, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.
 8. Instytucja Płatnicza świadcząca usługi płatnicze umożliwiające transfer środków pieniężnych z karty płatniczej Klienta (obciążenie karty) lub z rachunku bankowego Klienta na rachunek bankowy Usługodawcy, jest wskazywana w ramach funkcjonalności Modułu lub podczas składania przez Klienta zlecenia płatniczego.
 9. W celu umożliwienia prawidłowego świadczenia przez Instytucję Płatniczą usług płatniczych na rzecz Klienta, co stanowi warunek prawidłowej realizacji przez
  Usługodawcę usługi przekazu pieniężnego, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, aby podana przez niego karta płatnicza była ważna przez cały okres korzystania przez Klienta z Modułu oraz, aby możliwe było skuteczne dokonywanie obciążania karty płatniczej Klienta kwotami do zapłaty wskazanymi na Rachunkach, a w przypadku transferu środków pieniężnych w drodze przelewu z rachunku bankowego Klienta – do zapewnienia, aby możliwe było skuteczne obciążenie tego rachunku w/w kwotami, a także do akceptacji warunków dodatkowych określonych przez Instytucję Płatniczą, o której mowa w ust. 10
 10. Usługodawca zastrzega, że udostępnienie Modułu w żadnym wypadku nie oznacza zobowiązania Usługodawcy do świadczenia na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 Kodeksu cywilnego. Wyłącznym dłużnikiem Partnera Klienta z tytułu świadczenia usług na rzecz Klienta pozostaje Klient i zamówienie przez Klienta Modułu lub związanej z nim usługi w żaden sposób nie może być interpretowane jako przejęcie długu Klienta z tego tytułu przez Usługodawcę w jakiejkolwiek formie.
 11. Usługodawca oświadcza, że Instytucja Płatnicza nie jest podwykonawcą Usługodawcy, a przypisane jej w niniejszym Regulaminie usługi płatnicze Instytucja Płatnicza świadczy na rzecz Klienta we własnym imieniu i na zasadach określonych przez tę instytucję.

II. Składanie zamówienia

 1. W celu skorzystania z Modułu, Klient składa Zamówienie.
 2. W ramach składania Zamówienia Klient, w szczególności:
  1. określa sposób płatności Rachunków oraz ograniczeń w zakresie dokonywania płatności z uwagi na określone okoliczności, spośród opcji dostępnych w formularzu Zamówienia.
  2. może wybrać i dokonać zamówienia na płatne funkcjonalności w ramach Modułu, jeśli takie funkcjonalności zostały przewidziane i są dostępne.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zamówienie może dotyczyć tylko tych Partnerów Klienta, którzy w momencie składania Zamówienia byli dostępni w ramach Modułu oraz umów obowiązujących na dzień składania Zamówienia.
 4. Usługodawca może umożliwić Klientowi rozszerzenie zakresu Zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. rozszerzenia Modułu o możliwość rozliczeń z kolejnymi Partnerami Klienta,
  2. zawarcia przez Klienta nowej umowy z Partnerem Klienta,
  3. decyzji Klienta o objęciu zakresem korzystania z Modułu umowy obowiązującej na dzień składania Zamówienia, ale nie wskazanej przez Klienta w Zamówieniu.
 5. Usługodawca informuje, że rozszerzenie zakresu Zamówienia może skutkować zwiększeniem wysokości opłaty za korzystanie z Modułu, o czym Usługodawca poinformuje Klienta za pomocą funkcjonalności Aplikacji przed rozszerzeniem.
 6. Usługodawca udostępnia Moduł do korzystania z chwilą potwierdzenia jego Zamówienia. W przypadku gdy Zamówienie obejmowało zamówienie płatnych funkcjonalności Usługodawca udostępni te funkcjonalności do korzystania przez Klienta po uzyskaniu
  potwierdzenia uiszczenia opłaty z tego tytułu w prawidłowej wysokości. W przypadku gdy płatności dokonywane są w modelu abonamentowym, Moduł jest udostępniany po potwierdzeniu dokonania wpłaty za pierwszy okres rozliczeniowy lub po potwierdzeniu prawidłowej rejestracji karty płatniczej Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez swoje Konto.

III. Faktury

 1. Usługodawca oferuje Klientowi usługę wsparcia Klienta w zakresie działań, o których mowa w pkt I.3.3., która może polegać na:
  1. pomocy przy wprowadzeniu zmiany adresu do doręczeń Faktur w ten sposób, aby Faktury były wysyłane przez Partnera Klienta na adres e-mail utworzony przez Usługodawcę dla Klienta, powiązany z jego Kontem, albo
  2. pomocy w zakresie przejścia na stosowanie faktury elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w zakresie działań, o których mowa w pkt 1.1 powyżej. albo
  3. pomocy polegającej na digitalizacji drukowanych faktur dostarczonych Usługodawcy przez Partnerów Klienta i dostarczaniu ich przez Usługodawcę, w wersji zdigitalizowanej, do Modułu.
 2. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w ust. 1, Klient składa zamówienie za pośrednictwem Aplikacji oraz udziela Usługodawcy pełnomocnictwa uprawniającego do podjęcia stosownych działań przed Partnerami Klienta. Niezależnie od charakteru pełnomocnictwa Usługodawca jest uprawniony do dokonywania w oparciu o nie wyłącznie czynności wsparcia objętych Zamówieniem i tylko wobec Partnerów objętych Zamówieniem.
 3. Wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Klient, by zapewnić sobie pomoc, o której mowa w ust. 1, powinien uzupełnić i podpisać dokument pełnomocnictwa zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu, a następnie przekazać Usługodawcy. Sposób przekazania pełnomocnictwa Usługodawcy określa Klient podczas składania Zamówienia, poprzez wybór jednej spośród dostępnych opcji.
 5. Usługodawca oświadcza, że działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, dołoży wszelkich starań w celu dokonania w imieniu Klienta zmian w zakresie sposobu doręczenia Faktur lub faktur papierowych, o których mowa w pkt III.1 , jednakże nie może zagwarantować, że w każdym przypadku Partner Klienta dokona żądanych zmian w wyniku działań podjętych przez Usługodawcę.
 6. W przypadku utrudnień z wprowadzeniem zmian w zakresie doręczania (oraz ewentualnie także wystawiania) Faktur / faktur papierowych warunkujących prawidłowe korzystanie z Modułu, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta w drodze wiadomości e-mail doręczonej na adres e-mail powiązany z Kontem danego Klienta w Aplikacji i może wystąpić do Klienta z prośbą o podjęcie określonych działań, w szczególności wysłania wiadomości e-mail w tej sprawie bezpośrednio do Partnera Klienta, wykonania rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Partnerem Klienta, złożenia pisemnego oświadczenia woli lub wykonania innego działania, mającego na celu doprowadzenie do skutecznego wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt III.1.
 7. Jeżeli mimo upływu 14 dni od daty doręczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7, Klient nie podejmie wskazanych tam działań, lub działania te nie doprowadzą do skutecznego wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt III.1, Klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy o korzystanie z Modułu w części odnoszącej się do umów z tymi Partnerami Klienta, których nie wprowadzili zmian wymaganych dla prawidłowego korzystania z Modułu. Powyższe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować w terminie 14 dni od upływu powyższego, 14-dniowego terminu.
 8. Klient może w każdym czasie cofnąć udzielone pełnomocnictwo. Skutki czynności dokonanych przez Usługodawcę przed cofnięciem pełnomocnictwa pozostają ważne do czasu usunięcia ich zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa przez Klienta lub rozwiązania umowy Usługodawca nie będzie zobowiązany do podjęcia dalszych czynności w celu zmiany sposobu doręczania Faktur.
 10. Wzór formularza odstąpienia od umowy określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

IV. Współdziałanie ze strony Klienta

 1. W ramach Aplikacji / Modułu, Usługodawca może informować Klienta o określonych zdarzeniach mających wpływ na sposób korzystania z Modułu, w drodze wiadomości lub komunikatów dostępnych w ramach Konta Klienta w Aplikacji.
 2. W niektórych przypadkach Usługodawca może uzależnić wykonanie określonych działań w ramach Modułu od określonej decyzji Klienta, co będzie wynikało z funkcjonalności.
 3. Usługodawca zaleca Klientowi regularne logowanie się na jego Konto w Aplikacji i sprawdzanie nowych wiadomości i komunikatów od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega, że w przypadku braku uzyskania zgody Klienta na dokonanie określonej czynności w określonym terminie, Usługodawca może wstrzymać dokonanie tej czynności do momentu uzyskania wymaganej zgody Klienta.