Polityka prywatności aplikacji mobilnej „Bilo”

(załącznik nr 1 do Regulaminu aplikacji)

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności") określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej „Bilo” („Użytkownicy”) i stanowi integralną część Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej „Bilo” („Aplikacja”).

 

Akceptacja Regulaminu powoduje jednocześnie akceptację Polityki Prywatności.

 

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji („Dane") jest Billennium sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-758), ul. Mangalia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000155328, posiadająca NIP: 5252259585, REGON: 015336777, kapitał zakładowy w wysokości 1.425.000 złotych.

 

II. Przetwarzanie Danych

 1. Administrator przetwarza Dane Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Aplikacji. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie.
 2. Przetwarzane przez Administratora Dane Użytkownik udostępnia dobrowolnie w trakcie rejestracji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z Usług. Niepodanie danych wymaganych w procesie rejestracji uniemożliwia założenie Konta oraz korzystanie z Aplikacji.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług.
 4. Administrator zapewnia ochronę Danych przez dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy i stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zbiór danych osobowych Użytkowników („Zbiór Danych") został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

III. Cele przetwarzania Danych

 1. Dane przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dotyczącej korzystania z Aplikacji lub Usług, w tym w celu kontaktowania się z Użytkownikami oraz weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w ramach rejestracji oraz w celu zapewnienia możliwości wykonania Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Na podstawie osobnej zgody Użytkownika, Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o usługach i produktach jak również informacji handlowych pochodzących zarówno od Administratora, jak i innych podmiotów. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Aplikacji nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.
 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innemu podmiotowi, w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych dla celów realizacji płatności, w tym przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

IV. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do dokonywania w nich bieżących zmian, w tym do uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania treści Danych. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt. IV.2 poniżej.
 2. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych jeśli upoważniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W celu zrealizowania uprawnień określonych w pkt IV.1 Użytkownik powinien skierować stosowne zgłoszenie na adres e-mailowy Administratora: kontakt@bilo.co.

V. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz sposobu zarządzania nimi przez Użytkowników Serwisu określone są w Polityce plików cookies, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, do której bezpośredni link zamieszczony jest na stronie głównej Serwisu.
 3. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką plików cookies przed pobraniem i instalacją Aplikacji na swoim urządzeniu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych.
 2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw.
 3. Informuje się Użytkowników, że strony www lub aplikacje zewnętrzne, do których w określonych sytuacjach może przekierowywać Aplikacja, np. w związku z dokonywaniem płatności, o których mowa w pkt III.3, mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce Prywatności. Po odesłaniu na stronę www/aplikację zewnętrzną, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności obowiązujące na wspomnianych stronach www lub w aplikacjach zewnętrznych, na które przechodził będzie Użytkownik.